Kategori

ÇANAKKALE-YENİCE-ÇIRPILAR TERMİK SANTRALİ

PROJENİN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ

TAŞYAPI-TAŞZEMİN İNŞ. MADENCİLİK ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.   tarafından; Çanakkale İli Yenice İlçesi, Çırpılar Köyü yakınlarında; “Çırpılar Termik Santrali (200MWe/203MWm/570MWt), Kül Depolama Sahası, Kömür İşletme İle Kırma Eleme Tesisi ” projenin tesis edilmesi ve işletilmesi planlanmaktadır. 

Proje alanı; I18-b4 pafta nolu 1/25.000 Ölçekli topografik harita da kalmaktadır.  Proje alanı; Çanakkale İli’ne kuşuçuşu yaklaşık 85 km mesafede Yenice İlçesine ise kuşuçuşu yaklaşık 11 km mesafede yer almaktadır. 

TAŞYAPI A.Ş. tarafından Çırpılar’da kurulacak olan Termik Santral, 1 adet 580 t/h kapasiteli ana yakıtı yerli linyit olan Dolaşımlı Akışkan Yataklı Kazan (CFB) ünitesini, kurulu gücü 200 MWe olan buhar türbini ve jeneratörü ve diğer ekipmanları kapsamaktadır. Buhar çevrimi için buhar basıncı 125 barg ve sıcaklık 510° C’dir. Elektrostatik Filtreler ile toz tutma verimi %99,9’un üzerinde olacaktır.

İR:60 ruhsat nolu 845.23 hektarlık kömür sahası içerisinde işletme izni alınan sahada üretilen kömür kullanılacaktır. Kömür Ocağında açık ocak işletmeciliği yapılacak ve ayrıca Kırma-Eleme Tesisi kurulacaktır. Kömür Ocak üretiminde ve Kırma Eleme Tesisinde yılda 12 ay, ayda 25 gün, günde 24 saat olarak 3 vardiya çalışılacaktır. 

Uluslararası Akreditasyona sahip Alman DMT firması  tarafından yapılan rezerv çalışmaları ve S LAB. Laboratuvarında orijinal bazda yapılan analiz sonuçlarında;
            
Ortalama kömür kalorisi: 1200 kcal/kg
Nem     : %25
Kül     : %53
S    : %1  
Uçucu Madde: %14
Kömür yoğunluğu ortalama: 1,5 gr/cm3 değerleri elde edilmiştir.

İR-60 Numaralı Kömür Sahasında; 180,79 halık İşletme İzin alanında 48,8 milyon ton Kömür Rezervi olduğu Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Rezerv çalışmaları devam etmekte olup sahada 64,7 milyon ton kömür potansiyeli mevcut olduğu bilinmektedir.


Söz konusu proje; Termik santral, Kül Depolama Sahası ile Kömür Ocağından oluşmaktadır. 

Mevcut rezerv ile yapılan ekonomik hesaplama ile 200 MW’ lık Termik Santral Tesisi kurulması ile ülkemiz elektrik enerjisi ihtiyacına yaklaşık 1.375.554.136 kWh lik katkı sağlayacaktır. 

Yerli linyit kömürü üretimi ile çalıştırılacak çevre dostu akışkan yataklı kazan teknolojisinin kullanılacağı termik santral yatırımında gerek kömür üretim projesinde gerekse termik santral tesisinde yerli malzeme kullanımı ve yerli işgücü kullanılacak olup teknolojik malzemeler yurt dışından satın alınmak suretiyle santral tesis edilecektir. 

Yapılması planlanan projenin; ülkemizin kaynak çeşitliliğine yardımcı olacağı, doğal gaz kullanımını azaltacağı ve arz güvenliğine katkı sağlayacağı ön görülmektedir. 
Ayrıca, yatırımın yapılacağı yörede ciddi istihdam ve gelişme sağlanacağından, proje sahasının bulunduğu yörenin yerel yönetimlerine kaynak girdisi sağlanmış olunacaktır.

Buna ek olarak; bu termik santralin kurulması ile inşaat ve işletme aşamasında süresince kısa ve uzun vadede iş imkanı sağlanmış olacak yöre halkına da ekonomik katkı sağlayacaktır. 

Tesiste üretilecek elektrik enerjisi, Türkiye’nin artan elektrik ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynayacaktır. Sağlanacak sürekli, güvenilir ve kaliteli elektrik, yabancı yatırımları Türkiye’ye çekerek, ülkenin endüstriyel açıdan gelişmesine katkıda bulunacak; özel sektörde yeni iş alanları yaratılarak kişi başına düşen gelirin artmasında rol oynayacaktır. 

Yeraltı zenginliklerinin kullanılarak, Termik Santralde Enerji Üretiminin gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır. Böylece yurt ekonomisine kazanım sağlanmış olunacaktır. Bu üretim çalışmaları sırasında birçok gider kalemi açığa çıkacaktır. Bu gider kalemleri; yapılacak olan yeni yatırımlar, çalıştırılacak personel, inşaat giderleri vb. sonucunda gerek yöre halkının istihdam edinmelerini gerekse ülke ekonomisinin kalkınmasında bir paya sahip olunacaktır. Üretimin gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan ara elemanlar dikkate alındığında; yakıt, gıda maddeleri, makine ve ekipmanlar, bu elemanların üretildiği sektörlere dönük olumlu etkiler açığa çıkacaktır